PROGRAM

KONFERENCJA
2016

 

Biogramy referentów


Dr José-Luis BAZÁN
Doradca COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolności Religijnej

Ur. w 1966 r. w San Sebastian. Uzyskał doktorat na podstawie pracy nt. Praw Człowieka w Prawie Międzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry , gdzie był sekretarzem Instytutu Praw Człowieka. Jest specjalistą w dziedzinie międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Wykładał w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzięki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku D.F., Rio de Janeiro i Buenos Aires jego działalność akademicka rozwijała się również w Ameryce Łacińskiej. Opublikował kilka opracowań i artykułów naukowych na temat praw człowieka, a w szczególności wolności religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. Był również doradcą Sądu Najwyższego w Hiszpanii i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących praw rodzicielskich oraz wolność sumienia i religii. Obecnie jest radcą prawnym COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolności Religijnej, a także wykładowcą Praw Podstawowych na Międzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).

 

Gen. dr Mieczysław BIENIEK
Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Ur. w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obronił doktorat w zakresie bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe/PKW w Iraku podczas operacji "Iraqi Freedom". W latach 2007-2009 był doradcą Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 r. objął stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Autor wielu podręczników, książek i artykułów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i strategii wojskowej.

 

Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ur. 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. Angażował się w działalność ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. został ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Zasiadał w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawował również funkcję przewodniczącego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W 2011 r. wyróżniony został Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet Śląski w Katowicach, były Prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.

Ur. w 1952 r. w Cieszynie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania naukowe związane z teologią ekumeniczną i historią Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenach Śląska Cieszyńskiego i Republiki Czeskiej, jedności chrześcijan w Europie i wynikającej z niej misji Kościoła, oraz hagiografii i historii Kościoła na Śląsku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wydał ponad sto publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest członkiem Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wykładowców i Profesorów Ekumenizmu.

 

Prof. dr hab. Jerzy BUZEK
Poseł do PE, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP

Ur. w 1940 w Śmiłowicach w byłej Czechosłowacji. W 1963 r. ukończył inżynierię chemiczną na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1969 r. otrzymał tytuł doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980-1986 i po roku 1989 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1997 r. uzyskał mandat posła z listy AWS. W latach 1997-2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW. Za jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczęto również rozmowy nad przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest posłem do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Orła Białego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.

 

Dr Ewa CZACZKOWSKA
Historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Ur. w 1961 r. Ukończyła historię oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk historycznych. Została pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej działalność naukowa obejmuje obszar badań nad historią mediów, biografistyką, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowała w latach 1988-1990 w tygodniku „Zielony Sztandar”, następnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. W 2010 r. założyła Fundację Areopag XXI i została jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Współpracuje z tygodnikami „Gość Niedzielny”, „Do Rzeczy”, a także „Idziemy” oraz kwartalnikiem „Homo Dei”, a od 2013 r. także z portalem internetowym Stacja7. Współorganizowała Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”. Jest autorką książek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, św. Faustynie Kowalskiej, błog. ks. Jerzym Popiełuszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie została wyróżniona nagrodą „Feniks” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia,.

 

Ks. Mykoła DANILEWICZ
Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Kościołami w Ukraińskim Kościele Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego

Ur. w 1977 r., formację teologiczną odbył w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998-2003 studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiował także w Grecji, Włoszech i Francji. W latach 2004-2007 pracował w Departamencie ds. Współpracy z Kościołami Patriarchatu Moskiewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. Od tego czasu zajmuje się sprawami współpracy z Kościołami z ramienia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

 

Bp Bohdan DZIURACH
Sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego

Ur. w 1967 r. w Horucku (Ukraina). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. Ks. Bohdan Dziurach jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza Synodu Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Cerkwi.

 

Kard. dr Stanisław DZIWISZ
Arcybiskup Metropolita Krakowski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ur. w 1939 r. w Rabie Wyżnej k/Rabki. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Teologii Wyższego Seminarium Du­chow­nego w Krakowie. W 1967 r. zdobył licencjat z teologii, a w 1981 r. uzyskał tytuł doktorski. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk krakowskiego arcybiskupa, później­szego papieża Karola Wojtyły. Od 1966 r. był jego sekretarzem w Krakowie, a następnie w Watykanie. W 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. Służył papieżowi aż do jego śmierci w kwietniu 2005 r. W 2003 r. został wyświęcony na arcybiskupa, a dwa lata później miano­wany na Arcybi­skupa Metropolitę Krakowskiego przez papieża Benedykta XVI. W 2006 r. otrzymał szaty kardynalskie. Od 2007 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Ján FIGEL
Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE

Słowacki polityk, wieloletni poseł do słowackiego parlamentu. W latach 1998-2002 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998-2003 Główny Negocjator w spawie przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rządu Słowacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004-2009 Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży. W latach 2010-2012 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra transportu, poczty i telekomunikacji w rządzie słowackim. Obecnie sprawuje urząd Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE.

 

Ks. Matthew John GARDZINSKI SChr
Ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Ur. w 1980 r. w Oshawa (Kanada). W 1999 r. wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zakończonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r., przyjął święcenia kapłańskie w Kanadzie i został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA, a następnie we Włoszech. W 2011 r. zdobył licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor Migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. W 2013 r., został również mianowany Prokuratorem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.

 

Giorgi GOBRONIDZE
Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Absolwent stosunków międzynarodowych, specjalista w dziedzinie przemian w obszarze bezpieczeństwa na Dolnym Kaukazie, profesor wizytujący na Międzynarodowym Uniwersytecie Czarnomorskim oraz na Gruzińsko-Amerykańskim Uniwersytecie w Tbilisi. Jest szefem Instytutu Rozwoju Regionalnego i Współpracy oraz ekspertem amerykańskiej niezależnej rozgłośni radiowej Radia Free Georgia ds. stosunków międzynarodowych.

 

Andrzej GODLEWSKI
Publicysta, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, były wicedyrektor TVP1

Ur. w 1970 r. w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie). W latach 1988-1995 studiował germanistykę oraz politologię na Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w „Gościu Niedzielnym”, „Wprost”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej“, „Życiu” i „Nowym Państwie”. Sprawy polskie komentuje w niemieckojęzycznym serwisie Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004–2006 prowadził dział publicystyki Telewizji Polskiej, w latach 2006-2007 dział opinii w „Dzienniku”, a następnie w dzienniku „Polska The Times”. W 2010 r. prowadził autorską audycję w radiowej Trójce pt. „Trójka po Trzeciej”. Od 2011 do 2016 r. był zastępcą dyrektora TVP1, odpowiedzialny za audycje publicystyczne i społeczne. Jest członkiem Rady Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecnie publikuje w „Obserwatorze Finansowym” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w sprawach europejskich i niemieckich.

 

Andrzej GRZYB
Współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL

Ur. w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, później Przewodniczącego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001-2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dziś. W PE jest m. in. członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 

Ks. Lubomir JAWORSKI
Kapelan Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy

Ur. w1982 r. W latach2000-2005 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia doktorskie w jezuickim kolegium Bobolanum w Warszawie. W 2005 r. otrzymał smęcenia kapłańskie. Od 2006 piastuje funkcje zastępcy dyrektora Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej piastuje także funkcję dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. W latach 2009,2015 i 2016 pełnił funkcję sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukraińskim Ministerstwie Obrony.

 

Jacek KRUPA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ur. w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1981 r. należał do „Solidarności” oraz przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. W latach 1990-1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005-2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2015 r. jest Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

 

Horst LANGES
Honorowy Prezydent Fundacji R. Schumana w Luksemburgu

Pochodzi z Koblencji. Studiował germanistykę, historię, filologię i teologię na uniwersytetach w Moguncji i Mona­chium. Do CDU przystąpił w 1952 r. Przez 27 lat do 1989 r. był członkiem Rady Miejskiej w Trewirze, a w latach 70. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu. Od roku 1979 r. był trzy­krotnie wybierany do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się głównie sprawami budżetowymi oraz stosunkami z państwami Ameryki Łacińskiej. W 1994 r. był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W  1989 r. został prezydentem Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu. W latach 1993-1999 był przewodniczącym Rady Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze, a w latach 1994-2000 prowadził wykłady i seminaria na tamtejszym Uniwersytecie. Pełnił również funkcję konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga. Obecnie jest honorowym prezydentem Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu.

 

Dr Janusz LEWANDOWSKI
Przewodniczący Polskiej Delegacji w EPL, b. Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego i Budżetu

Ur. w 1951 r. w Lublinie. W 1974 r. obronił tytuł magistra, a następnie w 1984 r. doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda, a w latach 1974-83 na Uniwersytecie Gdańskim. Założył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, jest przewodniczącym rady fundatorów. Autor wielu książek i artykułów. W latach 1980-89 był doradcą ekonomicznym "Solidarności", w 1988 współzakładał Kongres Liberalno-Demokratyczny. Od 1990 do 1993 r. pełnił funkcję Ministra Przekształceń Własnościowych. Doprowadził do uruchomienia giełdy i opracowania Programu Powszechnej Prywatyzacji. Członek Unii Wolności, a następnie Platformy Obywatelskiej (okręg gdański), gdzie zasiadał we władzach krajowych. W 2004 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Pełnił funkcję Przewodniczącego, a następnie Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Ponownie wybrany w 2009 r., w latach 2010-2014 pełnił funkcję polskiego Komisarza Europejskiego ds. Programowania Finansowego i Budżetu w II Komisji José Barroso. W bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego jest Przewodniczącym Polskiej Delegacji w EPL. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Janina OCHOJSKA
Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

Ur. 1955 r. w Gdańsku. W 1980 r. ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od końca lat 70. związana z opozycją demokratyczną. Należała do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w dystrybucję wydawnictw drugiego obiegu oraz w działalność lokalnego komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka działała dla francuskiej fundacji EquiLibre, koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. współtworzyła polski oddział tej Fundacji, a w 1992 r. zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję Prezesa. Wielokrotnie nagradzana i honorowana za swoją działalność, m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Narodowym Legii Honorowej, czy Orderem Ecco Homo.

 

Marek ORZECHOWSKI
Dziennikarz, publicysta

Ukończył politologię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1984-1987 współpracował z Radiem Wolna Europa w Monachium. W 1985 r. założył dwujęzyczne polsko-niemieckie pismo „Dialog”. Od 1988 do 1999 r. był korespondentem „Głosu Ameryki” w Bonn, a w latach 1993-1999 polskim korespondentem „Panoramy” TVP w Niemczech. Do 2006 r. pracował dla Telewizji Polskiej w Brukseli. Relacjonował wydarzenia związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadził liczne wywiady z czołowymi politykami światowymi i europejskimi. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”, autor publikacji, reportaży i korespondencji radiowych i telewizyjnych.

 

Alojz PETERLE
Poseł do PE, Słowenia

Ur. 1948 r. w Čužnja Vas (Słowenia). Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Lublańskim. Później pracował w Instytucie Urbanistyki oraz w Instytucie Planowania Społecznego. W 1990 r. objął urząd premiera Słowenii. W 1991 r. należał do inicjatorów ogłoszonej przez parlament słoweński deklaracji niepodległości i uniezależnienia się od Jugosławii. W latach 1993-1994 był wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych. W 2000 r. ponownie kierował resortem spraw zagranicznych. Od 1989 do 2000 r. był przewodniczył Słoweńskim Chrześcijańskim Demokratom. Od 1990 sprawował mandat poselski do krajowego Zgromadzenia Narodowego. Reprezentował także Słowenię w Konwencie Europejskim, powołanym do opracowania projektu konstytucji dla Unii Europejskiej. Po połączeniu swojej partii ze Słoweńską Partią Ludową w Novą Sloveniję – Chrześcijańskich Demokratów w 2000 r. kandydował z jej szeregów do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiada już trzecią kadencję.

 

Bp prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ur. w 1934 r. w Radziechowach k/Żywca. W latach 1951-1954 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował naukę na Kato­lickim Uniwersyte­cie Lubelskim. W latach 1961-1965 studiował Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 r., a tytuł profesora prawa kanonicznego w 1987 r. W 1992 r. otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę bisku­pią. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Kon­ferencji Episkopatu Polski. Jest przewod­niczącym Komitetu Organiza­cyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integra­cji euro­pejskiej“. Od 1998-2004 r. sprawował funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

 

O. Olivier POQUILLON OP
Sekretarz Generalny Sekretariatu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Ur. w 1966 r. w Paryżu. Po studiach w zakresie prawa publicznego i międzynarodowego, w 1994 r. wstąpił do nowicjatu dominikanów a w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wśród wielu zadań pełnił m. in. funkcję eksperta Misji Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, kapelana wojskowego w Bośni i Hercegowinie i Czadzie. W latach 2003-2004 wykładał w Iraku na Uniwersytecie w Mosulu, a także przewodniczył Komisji Justitia et Pax Dominikanów frankofońskich. Od 2008 do 2013 r. był stałym Delegatem Zakonu Kaznodziejskiego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz przeorem klasztoru dominikańskiego w Strasburgu. Od września 2016 r. o. Olivier Poquillon OP stoi na czele Sekretariatu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

 

Dr Hans-Gert PÖTTERING
b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Ur. w 1945 r. w Bersenbrücku, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym, a od 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europej­skiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W latach 1996-1999 kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Lu­dowej „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Od 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera.

 

Dr Oleksij RIABCZYN
Przewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa Energetycznego i Efektywności Energetycznej w Komisji ds. Energii, Polityki Nuklearnej i Bezpieczeństwa Atomowego Rady Najwyższej Ukrainy

Ur. W 1983 r. w Mariopolu na Ukrainie. W latach 2000-2005 studiował w Państwowym Uniwersytecie w Doniecku kończąc go z wyróżnieniem i z dyplomem w dziedzinie gospodarki międzynarodowej. Kontynuował studia na tej samej uczelni otrzymując w 2010 roku stopień naukowy doktora. W latach 2012-2013 studiował na Uniwersytecie w Sussex. W październiku 2014 został wybrany do Rady Najwyższej Ukrainy z list Wszechukraińskiej Koalicji „Ojczyzna” (Batkiwszczyna). Obecnie jest w Radzie przewodniczącym Podkomisji Bezpieczeństwa Energetycznego i Efektywności Energetycznej w Komisji ds. Energii, Polityki Nuklearnej i Bezpieczeństwa Atomowego. Jest też członkiem międzyfrakcyjnej grupy ‘The Eurooptimists’, która zrzesza aktywistów społecznych, dziennikarzy i ekspertów zasiadających w ukraińskim parlamencie.

 

Marek SARJUSZ-WOLSKI
Redaktor naczelny miesięcznika „Para Bellum”

Ur. 1959 r. w Warszawie. W 1985 r. obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę magisterską: „Weryfikacja dziennikarzy w stanie wojennym”. Był stypendystą Fundacji K. Adenauera, słuchaczem Oriel College w Oxfordzie i King’s School of London oraz seminarzystą Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Pracował jako reporter w „Przeglądzie Tygodniowym”, tygodniku „Spotkania” oraz w warszawskim oddziale tygodnika „Wprost”. Od 1998-2008 roku był redaktorem naczelnym niezależnego magazynu europejskiego „UNIA&POLSKA”, a w latach 2006–2008 wiceprezesem zarządu Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2008-2013 był dyrektorem Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Publikował w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Przekroju”, „Tygodniku Solidarność”, „Przeglądzie Katolickim”, „Prawie i Życiu”, miesięcznikach „Powściągliwość i Praca”, „Misjonarz” oraz „Zarządzanie”. Jest autorem wielu książek, m.in. „Zapiski na konkretach”, „Kuchnia żydowska”, „Cisza po życiu”, („Wielu jest świętych”, „W cztery oczy”. Był członkiem NSZZ „Solidarność”, w latach 2000–2004 Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Doradzał rządowi w Zespole Negocjacyjnego RP-UE oraz Prezydentowi RP. Za działania na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Dr Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Poseł do PE, Wiceprzewodniczący EPL

Ur. w 1948 r. w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Łódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991-1996 pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicz­nej, a od 1999-2001 r. był Głównym Doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Integracji Europejskiej. W latach 2000-2001 piasto­wał urząd sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrekto­rem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskiego. Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, w którym w latach 2004-2007 spra­wował funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim, jest także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE ora Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

 

Artur SPORNIAK
Tygodnik Powszechny

Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Kole­gium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Od 1993 r. pracuje jako dziennikarz i kie­rownik działu religijnego w „Tygodniku Powszechnym”. Współautor wielu artykułów, książek i wywiadów-rzek na tematy związane z wiarą i etyką, jak "Autobiografia" "Schody do nieba" i "Tajemnice zakonu" z o. Joachi­mem Badenim, o. Leonem Knabitem, czy o. Janem Andrzejem Kłoczowskim.

 

Abp dr Silvano M. TOMASI C.S.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju, b. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie

Ur. w 1940 r. w Mussolente (Włochy). Ukończył socjologię i w tej dziedzinie uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1989 r. został mianowany przez Jana Pawła II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. był przedstawicielem Watykanu w krajach Afryki Wschodniej: Etiopii, Erytrei, a od 2000 r. również w Dżibuti. W latach 2003-2016 piastował funkcję stałego Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Obecnie jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju.

 

Katarzyna TRACZ
Tygodnik Powszechny

Ukończyła stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Obecnie studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 r. współpracuje z redakcją „Tygodnika Powszechnego”, publikując artykuły o tematyce religijnej, społecznej i międzynarodowej. Jako koordyna­torka projektów pracuje w think tanku zajmującym się prawem handlowym i gospodarczym Centrum c-low.org.

 

Jakob WÖLLENSTEIN
Koordynator projektów w Europie środkowo-Wschodniej Fundacji Konrada Adenauera, Berlin, p.o. Dyrektora FKA w Polsce

Ur. w Bad Hersfeld w Hesji (Niemcy). Studiował teologię protestancką, nauki polityczne i europeistykę na uniwersytetach w Marburgu, Krakowie i Lipsku. Jego praca dyplomowa poświęcona była społeczno-politycznej roli Kościołów w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej w czasie upadku komunizmu. Zajmował się także dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim. W latach 2011-2014 był pracownikiem naukowy Instytutu Teologii Praktycznej na Uniwersytecie w Lipsku. Od 2015 r. jest koordynatorem projektów na Europę Środkowo-Wschodnią Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie.

 

Abp Jewstratij ZORIA
Arcybiskup czernihowski i niżyński Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Sekretarz Świętego Synodu Patriarchatu Kijowskiego

Ur. w 1977 r. w Czerkasach na Ukrainie. Formację teologiczną odbył w Kijowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Od 2001 r. jest wykładowcą w Kijowskiej Prawosławnej Akademii Duchownej Patriarchatu Kijowskiego. W 1998 r. przyjął święcenia zakonne w Monasterze św. Michała Archanioła, a w 2000 r. świecenia kapłańskie. W 2002 r. został sekretarzem prasowym Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, w 2008 r. mianowany biskupem wikariuszem kijowskiego i dyrektorem Departamentu Informacyjnego, a w 2012 r. przejął arcybiskupstwo czernihowskie. Od 2010 r. pełni funkcję Sekretarza Świętego Synodu Patriarchatu Kijowskiego, a w 2014 r. abp Zoria otrzymał nominację na Przedstawiciela Patriarchatu Kijowskiego do kontaktów z Instytucjami Europejskimi.

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech ZYZAK
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ur. 1969 r. w Żywcu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993 r. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego a w grudniu 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i Niemczech. W 2010 r. został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego a w 2012 r. powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora UPJPII pełni od września 2014 r.

 

Marcin ŻYŁA
Tygodnik Powszechny

Urodzony w Krakowie. W latach 2006-2010 redaktor Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK, od roku 2011 dziennikarz i redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Autor raportów i wywiadów związanych z tematem byłej Jugosławii i Europy Południowo-Wschodniej publikowanych w „Newsweek Polska”, „Dzienniku Polskim” i w „Znaku”. Współredaktor "Europa: niedokończony projekt" ("Europe - An Unfinished Project") - cyklu wywiadów z czołowymi europejskimi intelektualistami: Martin Pollack, Hans-Gert Pöttering, György Spiró, Dubravka Ugrešić, Hans Rosling, Rocco Buttiglione, Lukas Bärfuss.


#